Home » DPS Society » Members

Members

Members :

Mr. Indrajit Seth
Dr. (Mrs.) Usha Luthra
Justice B.N. Kirpal
Dr. Montek Singh Ahluwalia
Mr. Ashok Chandra
Mr. Vikram Mohan Thapar
Mr. Pramod Grover
Mr. S.L. Dhawan
Ms. Shovana Narayan
Prof. B.P. Khandelwal
Mr. Ravi Vira Gupta
Rear Admiral M. M. Chopra
Mr. V. K. Shunglu
Shri B.K. Chaturvedi
Shri Rahul Singh
Justice Vipin Sanghi
Dr. (Ms) Kiran Datar
Ms. Namita Pradhan
Dr. Sandeep Gulati

Office Bearers :

Shri V.K. Shunglu
Chairman
 
Rear Admiral M.M. Chopra
Vice Chairman
 
Shri Pramod Grover
Hony. Treasurer
 
Shri B.P. Khandelwal
Member
Shri Indrajit Seth
Member
 
Shri V.M. Thapar
Member
 
Shri Rahul Singh
Member
 
Ms. Namita Pradhan
Member